Over het CVD

Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam met diverse locaties voor (dag/nacht)opvang, verpleging, beschermd en begeleid wonen en zelfstandig wonen met begeleiding. Ook biedt het CVD screening, advies en ondersteuning bij acute psychosociale problemen, algemeen maatschappelijk werk in de wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, trainingen en dagbesteding.
Wij geloven er in dat ieder mens talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Onze kracht is het bieden van die ondersteuning. Jaarlijks bereiken wij ruim 5.000 mensen in Rotterdam en omgeving vanuit onze 25 locaties verspreid over heel Rotterdam.

Het CVD onderscheidt zich door laagdrempeligheid, waar alle cliënten worden gezien en gehoord. De talenten van de cliënt en zijn volwaardige deelname aan de samenleving zijn ons uitgangspunt. We leveren individueel maatwerk. Essentieel daarbij zijn verbetering van het perspectief en de eigen regie van de cliënt. Het CVD weet de eigen kracht van Rotterdammers aan te spreken.

Het CVD is besluitvaardig, praktisch ingesteld en heeft korte lijnen met zijn (samenwerkings)partners. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en blijven alert op de actualiteit. Dat is zichtbaar in het handelen van onze medewerkers.

Historie

Op 5 november 1971 vond de inschrijving van het CVD plaats in het register van de Kamer van Koophandel. Maar eigenlijk bestaat het CVD al langer. Het CVD komt voort uit de Vincentius Vereniging, een katholieke vereniging die onder meer werd opgericht vanwege de aanwezige armoede in de stad. Men legde huisbezoeken af bij ‘de armen’ en verstrekte kleding en levensmiddelen. Begin 60-er jaren werd de aandacht wat verlegd naar de maatschappelijke dienstverlening. Naast de Algemene HulpCentrale werd in 1968 het Centrum voor Vrijwilligers opgericht. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het huidige Centrum Voor Dienstverlening.

Visie

Voor het CVD staat centraal de kwaliteit van leven van de burgers en hun volwaardige participatie in de samenleving, ook wanneer ziekte, gebrek of ouderdom dit lastiger maken. Het CVD stimuleert de burger om zich op één of meer gebieden van het maatschappelijk leven in te zetten voor de publieke zaak. Het CVD laat zich bij de bepaling van haar dienstverlening leiden door de volgende drie principes: burgerschap, leefbaarheid en participatie.

Missie

Het CVD biedt daadwerkelijke hulp en ondersteuning aan burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen met als doel een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat men zich in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. Het CVD werkt als maatschappelijke ondernemer vraaggericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor een ieder en neemt verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan de aanpak van de grootstedelijke problematiek in Rotterdam.

Kernwaarden

Lees de kernwaarden van het CVD.

Honorering bestuur en Raad van Toezicht

De honorering van bestuur en Raad van Toezicht van het CVD zijn als volgt geregeld. Het CVD kent een eenhoofdig bestuur. Voor het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder is de cao Sociaal Werk van toepassing. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. De vergoeding is inclusief vacatiegeld.

© 2014-2020 Centrum Voor Dienstverlening