Privacyverklaring en cookiebeleid

Hoe CVD omgaat met gegevens

In deze privacyverklaring staat hoe CVD omgaat met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor de verwerking in administratieve processen. De verklaring is van toepassing op gegevens die worden gebruikt en opgeslagen in geautomatiseerde systemen binnen CVD. Het betreft veelal gegevens van personeel, cliënten, cursisten en gebruikers van de website van CVD. CVD verwerkt gegevens conform de AVG.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CVD kan persoonsgegevens verwerken, doordat iemand gebruik maakt van de diensten van CVD en/of omdat deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan CVD wordt verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: naam, (e-mail en overige) adresgegevens, telefoonnummer, IP-adres, gegevens over de (voortgang van de) ondersteuning die CVD levert en gegevens die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden. De gegevens worden door betrokkenen zelf verstrekt en kunnen afkomstig zijn uit bronsystemen van derden, zoals de gemeente Rotterdam, Belastingdienst of het PFZW. Tevens kunnen gegevens worden verzameld omdat belangstellenden deze achterlaten op de website teneinde hen op de hoogte te houden van diverse activiteiten van CVD. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook kunnen in het kader van de werving van cursisten gegevens worden verwerkt.

Gebruik van gegevens

De gegevens worden gebruikt om als maatschappelijke dienstverlener en als werkgever in het kader van de bedrijfsvoering, de daarbij behorende taken en wettelijke plichten naar behoren uit te voeren. Gegevens van cursisten worden in het bijzonder gebruikt voor het geven van cursussen en om contact met de cursisten te kunnen opnemen (telefonisch, per e-mail of per post). Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met de cliënt gesloten overeenkomst tot begeleiding van die cliënt. Voorts worden gegevens gebruikt voor het innen van eigen bijdragen in het kader van de Wmo, het behandelen van klachten en geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Gegevens die betrekking hebben op het personeel van het CVD worden onder andere gebruikt voor de behandeling van personeelszaken, het vaststellen van salarisaanspraken, het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met het beëindigen van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met bedrijfsmedische zorg. Ook kunnen er binnen CVD persoonsgegevens worden verzameld in het kader van uit te voeren onderzoek.

Bewaartermijn gegevens

CVD bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, tenzij dit nodig is voor historische, statistische- of onderzoeksdoeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift. De door CVD te hanteren bewaartermijnen zijn opgenomen in CVD beleid ter zake.

Delen gegevens met derden

Slechts in specifieke gevallen worden derden voorzien van persoonlijke gegevens. Dit is het geval als de wet dit vereist of indien betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (onder andere in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met een cliënt). Gegevens die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statistische- en historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Toegang tot gegevens

De gegevens die worden verzameld zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen medewerkers en personen die in opdracht van CVD werkzaamheden verrichten, hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn op basis van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Gebruik gegevens gebruikers website CVD

Op de website van CVD worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van een bezoeker en het tijdstip van opvraging en gegevens die door de browser worden meegestuurd. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CVD gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

CVD maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het computeradres van de gebruiker (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat ook het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van CVD wordt gebruikt en om rapporten over de Website aan het CVD te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CVD heeft hier geen invloed op. CVD heeft Google geen toestemming gegeven om via het CVD verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Personen wiens gegevens door het CVD worden verwerkt, hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Zij kunnen daartoe een afspraak maken door een verzoek tot inzage te richten aan de functionaris gegevensverwerking van CVD. De functionaris gegevensverwerking zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Beveiliging van gegevens

CVD neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CVD maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als iemand de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien er meer informatie is gewenst over de beveiliging van door CVD verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensverweking van CVD.

Overzicht cookies

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken