Ondersteuning in crisissituaties

CVD Huisverbod & Crisisteam

Soms kunnen psychosociale problemen zo hoog oplopen dat er sprake is van een crisissituatie. Dit kan zijn door de bekende druppel die de emmer doet overlopen bij langer lopende (relatie)problemen, maar ook door een plotselinge, schokkende gebeurtenis, zoals een overlijden, een (dreigende) suïcide, een geweldsituatie of een ongeluk. Vaak is dan direct en ter plekke deskundige hulp nodig. CVD Huisverbod & Crisisteam biedt deze acute hulp.

De maatschappelijk werkers hebben als taak het bieden van acute en kortdurende psychosociale hulp bij crisissituaties. In korte tijd worden de acute problemen gestabiliseerd, afgewend of tot een hanteerbare omvang teruggebracht. Daarna wordt de cliënt (indien nodig) doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

Onze medewerkers:

  • analyseren de situatie
  • brengen rust en kalmeren
  • regelen acute zaken
  • dragen zorg voor adequate vervolghulpverlening als de paniek voorbij is
  • zorgen voor een overdracht naar reguliere hulpverlening

CVD Huisverbod & Crisisteam is 24/7 actief in de centrumgemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard.

Situaties waarbij wij helpen

Crisissituaties waarbij een beroep gedaan kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • geweld (zoals overval/beroving/zinloos geweld);
  • begeleiding en ondersteuning aan nabestaanden (poging/geslaagde) suïcide of levensdelicten;
  • na overige traumatische gebeurtenissen, zoals een ongeval of brand.

Inzet is alleen mogelijk psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek niet op de voorgrond staat.

Met het huisverbod (in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod) kunnen vermoedelijke veroorzakers van huiselijk geweld tijdelijk (tien dagen) uit huis geplaatst worden om escalatie van geweld te voorkomen en een periode van rust te creëren.

De rol bij Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) is het uitvoeren van de eerste screening. Er wordt eerste hulpverlening geboden aan zowel pleger als slachtoffer, informatie verzameld over het incident en de (gezins-)situatie. CVD Huisverbod & Crisisteam heeft een adviserende rol richting de Hulpofficier van Justitie / Burgemeester, die uiteindelijk de beslissing hebben over het al dan niet opleggen van het huisverbod.

CVD informeert betrokkenen over het huisverbod en de hulp die bij oplegging ervan zal worden geboden. Het gesprek met de pleger is tevens een plegerscreening ten behoeve van vervolghulpverlening. Het CVD draagt de casus de eerstvolgende werkdag over aan de casemanager huisverbod van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

CVD Huisverbod & Crisisteam is bij een huisverbod actief in Rotterdam en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard. Dit gebeurt na een melding door de politie bij het Meldpunt, telefoonnummer 088-358 15 00.

De Wet verplichte ggz, die in 2020 in werking trad, vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Een van de doelen van de Wvggz is om de rechtspositie van cliënten te verbeteren, onder andere via de hoorplicht.

CVD Huisverbod & Crisisteam heeft als taak het uitvoeren van de hoorplicht in de 15 gemeenten van Rotterdam-Rijnmond. Er wordt contact opgenomen met betrokkene en een interview afgenomen.

Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de GHOR verantwoordelijk voor de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PsHOR).

Dat houdt in de coördinatie van collectieve psychosociale opvang en nazorg van getroffenen bij grootschalige incidenten zoals bijvoorbeeld een brand, treinongeval of terroristische aanslag. De medewerkers van CVD Huisverbod & Crisisteam zijn allen opgeleid als medewerker psychosociale opvang.

Dodelijke schietpartijen op straat met getuigen, zedenzaken, familiedrama’s of een brand waarbij mensen omkomen noemen we kleinschalige incidenten. Soms veroorzaken ze maatschappelijke onrust. De coördinatie van dit soort zaken ligt bij de Gemeente Rotterdam.

CVD Huisverbod & Crisisdienst wordt betrokken om in deze situaties hulpverlening te bieden aan betrokkenen.

Hoe bereik je CVD Huisverbod & Crisisteam?

CVD Huisverbod & Crisisteam kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers, zoals huisartsen, politie, Veilig Thuis, het wijkteam, ziekenhuizen, scholen en andere betrokkenen.

CVD Huisverbod & Crisisteam is bereikbaar via het telefoonnummer (010) 243 81 00 (ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00u.) of (088) 358 15 00 (buiten kantooruren/via meldpunt Crisiscentrum Poortmolen).

Afhankelijk van het probleem zal er een inschatting worden gemaakt of de hulpvraag telefonisch kan worden afgehandeld of dat een (huis)bezoek nodig is.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken