Omschrijving organisatie

Het Centrum Voor Dienstverlening is een grote maatschappelijke dienstverlener die in het hart van de Rotterdamse samenleving staat. Het CVD biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Zo levert het CVD intramurale- en extramurale Wmo ondersteuning aan cliënten met GGZ- en overige problemen. Bij problemen zoals verslaving, schulden, psychosociale problemen of een ongewenste thuissituatie biedt het CVD opvang en begeleiding aan alleenstaande volwassenen, gezinnen, jongeren (18+) en jonge moeders. Daarbij wordt ondersteuning op maat geboden, waarbij wordt uitgegaan van een krachtgerichte methodiek. Het bieden van (nieuw) perspectief staat centraal.

Aanpak

Het CVD gelooft er in dat iedereen talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD werkt met een vaste begeleider voor elke client en weet diens eigen kracht en talenten aan te spreken. Samen met de client streeft de begeleider er naar dat de client zich kan ontplooien en volwaardig kan deelnemen aan en in de samenleving. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het sociale netwerk van de client, de sociale infrastructuur van de wijk waarin de client woont en regelmatig ook van vrijwilligers.

Homepage website

Werkzaam in

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gebieden waarin het CVD preferente aanbieder is en wordt een greep gedaan uit de extra activiteiten van het CVD in die gebieden:

Centrum

Het CVD organiseert diverse trainingen (o.a. sociale vaardigheid, sollicitatie, budgetcursus, empowermenttrainingen voor vrouwen met een beperkt sociaal netwerk. Tijdens de training volgen de vrouwen een korte vrijwilligersstage bij zorgcentra De Leeuwenhoek en Antonius Binnenweg). Ook vindt samenwerking plaats met Stichting BuurtLab. Daarnaast participeert het CVD in het overleg Veilig- heidshuis Huiselijk Geweld.

Charlois

Vanuit CVD de Schuilplaats worden diverse klussen voor de wijk uitgevoerd (o.a. onderhouden moestuin school, prikploeg) en neemt het CVD deel aan het buurtplat- formoverleg met als doel de overlast in de wijk tot een minimum te beperken. Eveneens vanuit de Schuilplaats worden gedurende het jaar verschillende activiteiten voor de buurt georganiseerd. Ook wordt samengewerkt met de Huizen van de Wijk: “De nieuwe nachtegaal” en “Millinxparkhuis”, hier maakt het CVD gebruik van ruimtes voor bewonerstrainingen en voeren cliënten activiteiten uit.

Delfshaven

Het CVD neemt structureel deel aan de beheerscommissie van de Pupillenbuurt en aan het bewonersinitiatief “Buurt bestuurt”. Ook wordt er geparticipeerd in de “Gebiedsgerichte aanpak via filialen” door deelname aan de buitenspiegelbijeen- komsten, onderdeel van Bureau Veiligheid. Vanuit onze locatie voor gezinnen “de Korenaar” werkt het CVD nauw samen met Speeltuin Confetti. Daarnaast organiseert het CVD in de Oostervant diverse sport en activeringsactiviteiten voor onze cliënten. Vanuit de Heemraad en de Korenaar is er een Veeg- en Prikploeg actief in de wijk.

Feyenoord

We nemen structureel deel aan de beheerscommissies van zowel Bloemhof Noord als Bloemhof Zuid en werken met Parnassia samen in onder andere het project Maatschappelijk Herstel. In CVD de Hille worden diverse trainingen gegeven (o.a. empowerment en administratie ordenen) voor cliënten en bijstandsgerechtigde bewoners uit Feijenoord. Eveneens vanuit de Hille worden gedurende het jaar verschillende activiteiten voor de buurt georganiseerd en wekelijks verschillende schoonmaakwerkzaamheden in de wijk. Sinds enige jaren is het CVD ook actief in verschillende Huizen van de Wijk in Feijenoord.

HIS

Het CVD neemt deel aan Children’s Zone (Schiebroek-Zuid), organiseert netwerk- lunches (drie keer per jaar) met de vrijwilligerscoördinatoren van zorg- en welzijn en neemt deel aan verschillende buurtmarkten. Ook levert het CVD een bijdrage aan
de Follow up groep 75+ huisbezoeken en wordt ondersteuning geboden in Huis van de Wijk Schiehoven en Humanitas Akropolis tijdens grote evenementen.

Hoogvliet

Het CVD verzorgt balietrainingen voor diverse (vrijwilligers)organisaties en verzorgt voor hen diverse cursussen (zoals ‘Goed voorbereid van start met uw project of plan’). Vanuit de Stelle worden gedurende het jaar verschillende activiteiten voor de buurt georganiseerd en wordt een aantal keren per week een crea vrouwengroep georganiseerd voor cliënten van het CVD én vrouwen uit de wijk. Daarnaast houdt de wijkagent maandelijks spreekuur in de Stelle en wordt met Antes samengewerkt in het wekelijks onderhouden van de kinderboerderij in Hoogvliet.

IJsselmonde

Het CVD is actief in verschillende Huizen van de Wijk, waarin diverse trainingen, cursussen en andere activiteiten worden verzorgd. CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg ondersteunt het wijknetwerk (welzijnsorganisaties, sociale ondernemers, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, religieuze organisaties, scholen, huisartsen en zorgorganisaties) in IJsselmonde op het gebied van vrijwilligerswerk en (de ondersteuning van) mantelzorg. Het CVD organiseert diverse netwerkbijeenkomsten per jaar, in samenwerking met de welzijnsorganisatie. Tot 2018 werd nauw samengewerkt met PIT 010, afstemming met de nieuw gegunde aanbieder (PALM010) is gaande.

KraCro

Vanuit de locatie Havenzicht neemt het CVD structureel deel aan het ondernemers- overleg van de Lusthofstraat. In de locatie worden iedere week diverse trainingen gehouden (o.a. empowerment en administratie) voor cliënten en bijstandsgerechtig-den uit het gebied. Men gaat op “city-safari” zodat men de sociale infrastructuur in het gebied (beter) leert kennen en weet welke collectieve voorzieningen er in het gebied te benutten zijn. Eveneens vanuit Havenzicht worden gedurende het jaar verschil-lende activiteiten voor de buurt georganiseerd, terwijl er samen met de lokale Rotary regelmatig kookactiviteiten worden georganiseerd. Ook neemt het CVD deel aan verschillende overlegstructuren (w.o. klankbordoverleg) en houdt de wijkagent een maandelijks een spreekuur op CVD Havenzicht.

Noord

Vanuit de locatie de Nok worden gedurende het jaar verschillende activiteiten voor en met de buurt georganiseerd (w.o. de burendag en open dag). Ook organiseert de Nok wekelijks samen met de wijkconciërge verschillende schoonmaakwerkzaamheden in de wijk voor cliënten en wijkbewoners. Er is regelmatig overleg met de wijkagent. Het CVD is actief in verschillende Huizen van de Wijk, waarin diverse trainingen, cursussen en andere activiteiten worden verzorgd.

Overschie

Vanuit het Servicepunt in de thuishaven Welschen (een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners) organiseert het CVD diverse activiteiten waaraan zowel cliënten als buurtbewoners deel kunnen nemen. Deze activiteiten zijn mede gericht op ontmoeten en het uitbreiden van het sociale netwerk. Er zijn verschillende overlegstructuren vanuit Welschen, zoals ‘buurt bestuurt’, buurtcommissie, omwonenden en omringende scholen, GGZ overleg en Overschie pact. Ook wordt ondersteuning geboden bij het organiseren van Vrijwilligerscafé, wordt door het CVD maandelijks
het overleg ‘Overschiese Zaken’ georganiseerd, neemt het CVD deel aan “Langer Thuis Arrangement Overschie”, “Langer Thuis Technologie dichtbij” en is het CVD trekker van de maatregel ‘Uitvinders-brigade Het Zal Werken’ (kleine woningaanpassingen door vrijwilligers bij 55+-ers).

Pr. Alexander

Het CVD is actief in verschillende Huizen van de Wijk, waarin diverse trainingen, cursussen en andere activiteiten worden verzorgd. CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg ondersteunt het wijknetwerk in Prins Alexander op het gebied van vrijwilligerswerk en (de ondersteuning van) mantelzorg. Onze vaste accountmanager ondersteunt het wijknetwerk door onder meer netwerkbijeenkomsten te organiseren en werkt in Prins Alexander nauw samen met Buurtwerk en DOCK. Ook neemt het CVD in Prins Alexander standaard deel aan de door Buurtwerk en DOCK te organiseren bijeenkomsten (onderdeel van ‘BSPA’). Met Buurtwerk Alexander is recentelijk afgesproken om bovenstaande activiteiten met het oog op de komende periode (2018-2020) zo nodig aan te passen en nadere afspraken te maken over de gezamenlijke aanpak van het samenwerkingsverband.

In alle gebieden biedt het CVD ook extra opvoedondersteuning. Daarnaast bieden wij een wakende wacht aan in de gebieden Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hoogvliet, Kralingen-Crooswijk en Noord.

Onderaannemers

Het CVD werkt voor dagbesteding onder meer samen met de NAS, Pluspunt, Reakt, Parnassia, Pameijer, Middin, Ontmoeting, Wilg, Zorgboeren, Sophora, Talentfabriek010, MOB, Leger des Heils, en Antes/Bouman. Voor Huishoudelijke Verzorging wordt samengewerkt met Aafje, Laurens, Leliezorg, MaasStadZorg, Humanitas en Tzorg.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening