Algemene verordening gegevensbescherming

Tegen de achtergrond van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt hier de Privacyverklaring van het CVD gepubliceerd en hier de Verklaring van Toepasselijkheid NEN 7510-1;2020 van het CVD.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarmee komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de publicatie de AVG in een notendop uitgegeven.

Jaarverslagen

Ieder jaar kijkt het CVD via een jaarverslag terug op de dienstverlening die in het voorgaande jaar is uitgevoerd.

Lees hier het jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening

Successenboekjes

De uitgaven van de successenboekjes bieden een inkijkje in kleine en grote, maar altijd betekenisvolle successen die met en door cliënten van het CVD, de buurt, de woonvoorzieningen en samenwerkingspartners zijn bereikt.

Deel 1: Successen om trots op te zijn

Deel 2: (Woon)voorzieningen om trots op te zijn

Deel 3: (Buurt)participatie om trots op te zijn

Deel 4: (Een) beweging om trots op te zijn

Deel 5: 45 Jaar om trots op te zijn

Deel 6: Werk om trots op te zijn!

Klanttevredenheid

Het CVD voert jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder de intramurale (niet-ambulant) en extramurale (ambulant) cliënten. In het onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd bedroeg bij niet-ambulant het gemiddelde waarderingscijfer een 7,9 (2019: 7,4)  en bij de extramurale cliënten 8,5  (2019: 8,4).

Draaiboek meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken ingevoerd. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt (de betrokkenen). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Ook onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft de meldplicht datalekken bestaan. Om het bovenstaande zoveel mogelijk in goede banen te leiden beschikt het CVD over een Draaiboek meldplicht datalekken. Hierin is praktisch vastgelegd hoe het CVD handelt wanneer (mogelijk) sprake is van een datalek.

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand (RMVM)

De wet Hvk voorziet in de oprichting van het (fysieke) Huis voor klokkenluiders. Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang informeren, adviseren en ondersteunen en kan onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Het CVD heeft een interne procedure vastgesteld voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Deze Regeling Melden Vermoeden Misstand bij het CVD is hier te lezen.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening