Strategisch Meerjaren Plan

‘Koersvast: de weg naar excellente dienstverlening’ is de titel van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2018.

Jaarverslagen

Ieder jaar kijkt het CVD via een jaarverslag terug op de dienstverlening die in het voorgaande jaar is uitgevoerd.

2017
jaarverslag
jaarrekening

2016
jaarverslag
jaarrekening

2015
jaarverslag
verkort jaarverslag

jaarrekening

Successenboekjes

De uitgaven van de successenboekjes bieden een inkijkje in kleine en grote, maar altijd betekenisvolle successen die met en door cliënten van het CVD, de buurt, de woonvoorzieningen en samenwerkingspartners zijn bereikt.

Deel 1: Successen om trots op te zijn

Deel 2: (Woon)voorzieningen om trots op te zijn

Deel 3: (Buurt)participatie om trots op te zijn

Deel 4:  (Een) beweging om trots op te zijn

Deel 5:  45 Jaar om trots op te zijn

Klanttevredenheid

Het CVD kent diverse tevredenheidsonderzoeken.

CVD Maatschappelijke opvang:

In 2017 werd door de gemeente Rotterdam de monitor langdurige ondersteuning Wmo uitgebracht. Daaruit bleek de algemene tevredenheid van de in de steekproef betrokken cliënten van het CVD 7,8 te bedragen. Eind 2017 heeft het CVD zelf een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder intramurale- en extramurale clienten. Het gemiddelde waarderingscijfer bedroeg respectievelijk 7,3 en 8,1  (gemiddeld 7,7) en week daarmee nauwelijks af van het waarderingscijfer uit de gemeentelijke monitor. Ook kwamen de cijfers ondanks de ingrijpende wijzigingen in de zorg in 2015 redelijk overeen  met de cijfers (7,5 en 8,4) uit het vorige clienttevredenheidsonderzoek dat eind 2014 door het CVD werd gehouden.  Met ingang van 2018 zal het tevredenheidsonderzoek jaarlijks worden gehouden.  

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg (CVD VW&MZ):

In november 2017 is door zowel partners (PTO) als door klanten (KTO) van CVD VW&MZ een enquête ingevuld in het kader van een tevredenheidsonderzoek. De uitkomst van het PTO leverde een tevredenheidscijfer op van 7,3 (nagenoeg gelijk aan het cijfer in 2016:  7,2). De uitkomst van het KTO lag in 2017 iets lager dan in 2016 (6,8 versus 7,3). Opvallend daarbij was de aanname van kleinere vrijwilligersorganisaties dat het CVD nog steeds vrijwilligers beschikbaar heeft terwijl de matching in 2016 werd overgedragen aan Rotterdammersvoorelkaar.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening