Algemene verordening gegevensbescherming

Tegen de achtergrond van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt hier de Privacyverklaring van het CVD gepubliceerd.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarmee komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de publicatie de AVG in een notendop uitgegeven.

Jaarverslagen

Ieder jaar kijkt het CVD via een jaarverslag terug op de dienstverlening die in het voorgaande jaar is uitgevoerd.

2019
jaarverslag
jaarrekening
kwaliteitsverslag Havenzicht Herstel- en Verpleegafdeling 2019

2018
jaarverslag
jaarrekening
kwaliteitsverslag Havenzicht Herstel- en Verpleegafdeling 2018

Successenboekjes

De uitgaven van de successenboekjes bieden een inkijkje in kleine en grote, maar altijd betekenisvolle successen die met en door cliënten van het CVD, de buurt, de woonvoorzieningen en samenwerkingspartners zijn bereikt.

Deel 1: Successen om trots op te zijn

Deel 2: (Woon)voorzieningen om trots op te zijn

Deel 3: (Buurt)participatie om trots op te zijn

Deel 4: (Een) beweging om trots op te zijn

Deel 5: 45 Jaar om trots op te zijn

Deel 6: Werk om trots op te zijn!

Klanttevredenheid

Het CVD kent diverse tevredenheidsonderzoeken.

CVD Maatschappelijke opvang:
Het CVD voert jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder de intramurale en extramurale cliënten. In het onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd bedroeg het gemiddelde waarderingscijfer respectievelijk 7,4 (hetgeen een lichte daling betekent t.o.v. de 7,6 uit 2018)  en 8,4  (een stijging t.o.v. de 8,1 uit 2018). 

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg (CVD VW&MZ):

Eind 2018 is door zowel partners (PTO) als door klanten (KTO) van CVD VW&MZ een enquête ingevuld in het kader van een tevredenheidsonderzoek. De uitkomst van het PTO leverde een tevredenheidscijfer op van 7,5 (en kende daardoor een stijgende lijn sinds 2016). De uitkomst van het KTO lag een stuk hoger dan in 2017 (7,5 versus 6,8). 

Draaiboek meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken ingevoerd. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt (de betrokkenen). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Ook onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft de meldplicht datalekken bestaan. Om het bovenstaande zoveel mogelijk in goede banen te leiden beschikt het CVD over een ‘Draaiboek meldplicht datalekken‘. Hierin is praktisch vastgelegd hoe het CVD handelt wanneer (mogelijk) sprake is van een datalek.

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand (RMVM)

De wet Hvk voorziet in de oprichting van het (fysieke) Huis voor klokkenluiders. Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang informeren, adviseren en ondersteunen en kan onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Het CVD heeft een interne procedure vastgesteld voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Deze is hier te lezen.

© 2014-2020 Centrum Voor Dienstverlening