De Cohortstudie naar Daklozen is een grootschalig en meerjarig onderzoek naar dakloze mensen in de vier grote steden (Coda-G4); Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

In totaal worden 500 mensen, die instromen via de centrale loketten, gedurende 2,5 jaar lang gevolgd. De studie onderzoekt de behoeften en wensen van deze doelgroep op het gebied van zorg en hoe het met hen gaat op verschillende leefgebieden.

Op het gebied van hulp aan daklozen is de laatste jaren veel veranderd. Zo is in 2006 het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang gestart in de vier steden. De insteek hierbij is om alle dakloze personen een individueel traject te bieden waarin op de persoon afgestemde zorg geboden wordt. Het algemene doel van deze persoonsgerichte aanpak is maximaal haalbare zelfstandigheid en participatie in de maatschappij.

De vraagis nu of deze persoonsgerichte aanpak werkt en voor wie. Door middel van een meerjarig onderzoek wil het ministerie van VWS te weten komen welke behoeften en wensen men zelf heeft op het gebied van wonen en hulpverlening en wat de effecten zijn van de eerder genoemde aangeboden individuele trajecten.

De informatie van het onderzoek wordt benut om in samenwerking met dakloze mensen en uitvoerende werkers de focus en uitvoering van de persoonsgerichte aanpak verder bij of uit te werken (practice based). Daarnaast is de informatie relevant voor de uitvoering van de tweede fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (beleidsrelevant). Hierin ligt immers onder andere de nadruk op het verbeteren en het bieden van continue, praktische en duurzame zorg, adequate sociaal-economische dienstverlening en versterking van mogelijkheden om te participeren in de samenleving.

Omdat dakloze personen zelf centraal staan in dit onderzoek, is hun betrokkenheid en input van grote waarde. Daarom worden (ex)dakloze personen niet alleen als respondent betrokken bij dit onderzoek, maar ook als ‘meedenkers’. Per stad is er een deelnemerspanel samengesteld van ongeveer acht (ex)daklozen die actief zijn in verschillende cliëntenorganisaties of belangenorganisaties. 

Gedurende vier jaar komen de panels een aantal keer per jaar bijeen en worden zij geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en wordt met hen van gedachten gewisseld over de resultaten van het onderzoek. In het deelnemerspanel van Rotterdam zijn ook CVD cliënten actief, te weten: Diego Visser, Yvonne Netten, Patrick Lucas en Paul van den Belt.

Meer informatie over de Cohortstudie vindt u op de website.