Beschermd Wonen


De beschermd wonen voorzieningen van het CVD bieden huisvesting aan dak- en thuislozen met een geldende Wmo indicatie op grond van psychiatrische problemen, in combinatie met een verslaving en/of andere problemen. Deze woonvorm biedt 24 uur per dag begeleiding en toezicht. Er wordt gestreefd naar een zo gewoon mogelijke woonomgeving waarin mensen zich veilig en thuis voelen. De verblijfsduur is afhankelijk van de Wmo indicatie, die in Rotterdam Wmo arrangement wordt genoemd.

Het CVD verwacht van iedere bewoner in de beschermde woonvorm dat hij/zij open staat voor begeleiding en zo actief mogelijk deelneemt aan de activiteiten die er zijn.

Begeleid Wonen


De begeleid wonen voorzieningen van het CVD bieden huisvesting aan mensen die dak- en/of thuisloos zijn (geweest) of dat dreigen te worden, waarbij naast psychiatrische problemen ook verslaving en andere problemen aanwezig kunnen zijn. Deze woonvorm biedt dagelijks begeleiding en 24 uur per dag toezicht. Bewoners van deze voorzieningen krijgen begeleiding om hen (opnieuw zo) zelfstandig (mogelijk) te leren wonen.  Deze zelfstandigheid verschilt per persoon en kan variëren van een beschermde woonvorm met 24 uur begeleiding tot aan zelfstandig wonen.

Het CVD verwacht van iedere bewoner in de begeleide woonvorm dat hij/zij gemotiveerd is om aan zijn/haar situatie te werken, open staat voor begeleiding en zo  actief mogelijk deelneemt aan de activiteiten die er zijn.

Om in aanmerking te komen voor een plaats in een begeleide woonvorm is een geldende Wmo indicatie verplicht. De verblijfsduur is afhankelijk van de Wmo indicatie, die in Rotterdam Wmo arrangement wordt genoemd.

Skaeve Huse


Skaeve Huse biedt een nieuwe, aanvullende woonvorm in Rotterdam. Het zijn huisjes die zich in een rustige groene buurt bevinden, met weinig prikkels van buitenaf. De bewoners zijn vaak kwetsbare mensen met psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke beperking, die moeite hebben om in een sociale groep te functioneren en ernstige woonoverlast veroorzaken of dat hebben gedaan. Wonen in Skaeve Huse, gecombineerd met op maat gesneden ondersteuning van het CVD, is er op gericht om bewoners op termijn weer te leren wonen in een gewone woonomgeving, eventueel met ondersteuning van (woon)begeleiders. Dat gebeurt alleen als er aantoonbaar verbeterd gedrag te zien is en de bewoners geen woonoverlast meer veroorzaken.

Wonen in Skaeve Huse is vrijwillig, maar de bewoners dienen zich wel aan de regels te houden en zijn verplicht om de begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben te aanvaarden.  Ze keren na hun verblijf in Skaeve Huse niet meer terug naar hun oude woning. Indien dit passend voor hen is, kunnen bewoners ook doorstromen naar een speciale woonvorm of woonvoorziening van het CVD of van een andere zorgaanbieder.

Skaeve Huse bestaat uit 11 losstaande woningen en 1 unit voor de beheerder. De woningen zijn 36 m2 groot en hebben een woonkamer met keukentje, een slaapkamer en badkamer. Er is 24 uur per dag een sociaal beheerder aanwezig in Skaeve Huse die toezicht houdt op de dagelijkse gang van zaken op het terrein, zorgt dat alles goed loopt en dat er geen overlast ontstaat voor de omgeving.