Algemene informatie

Wat doet het Centrum Voor Dienstverlening?
Het Centrum Voor Dienstverlening biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke Dienstverlening en Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Het CVD bereikt daarmee jaarlijks vele duizenden Rotterdammers en werkt vanuit ruim 20 locaties verspreid over heel Rotterdam.

Krachtgericht werken
Het CVD heeft gekozen voor het krachtgericht werken met de cliënten. Krachtgericht werken betekent dat de eigen kracht en de keuzes van de cliënt als vertrekpunt van de begeleiding worden genomen en dat de cliënt samen met de begeleider op zoek gaat naar hulpbronnen die hem in staat stellen een waardevol, zingevend leven te leiden.

Aanmelding
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het CVD is altijd een Wmo indicatie (die in Rotterdam Wmo arrangement het) nodig. Deze indicatie kan afkomstig zijn van het Centraal Onthaal loket voor volwassenen en gezinnen, het Jongerenloket, de Vraagwijzer of het wijkteam. Elke cliënt kan bij zijn/haar verwijzer de voorkeur aangeven voor begeleiding door het CVD.

Huisregels en afspraken
Om cliënten goed te kunnen helpen zijn er goede afspraken nodig. Het CVD hanteert algemene huisregels binnen alle locaties en voorzieningen. Deze huisregels zijn op elke locatie voor de cliënten beschikbaar.

Verwerking persoonsgegevens
Wanneer iemand gebruik maakt van de dienstverlening van het CVD, legt het CVD een dossier aan. In dit dossier staan de persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens van de cliënt. Deze gegevens worden beschermd doordat wij ons houden aan de wettelijke voorschriften hierover. Welke gegevens er worden geregistreerd en wie deze kan inzien is geregeld in het Reglement Verwerking Persoonsgegevens cliënten. Dit reglement ligt ter inzage op elke CVD locatie.

Privacy rechten
De privacy rechten van een cliënt volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een cliënt heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien. Als een cliënt vindt dat er gegevens in het dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kan er bij de begeleider van de cliënt schriftelijk een verzoek worden gedaan om de gegevens aan te passen of te laten verwijderen. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar, dat hier kan worden gedownload.

De begeleider of zijn/haar leidinggevende laten de cliënt binnen vier weken na indiening van het formulier weten of de gegevens kunnen worden aangepast. Als cliënt en begeleider het samen niet eens worden over de juistheid van de gegevens, worden van beide partijen de visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Meldcode in SISA
Het CVD hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en neemt deel aan het Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (afgekort SISA). SISA heeft een signaleringssysteem ontwikkeld dat risicojeugd in beeld brengt.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening