Algemene informatie

Wat doet het Centrum Voor Dienstverlening?
Het Centrum Voor Dienstverlening biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Maatschappelijke Dienstverlening. Het CVD bereikt daarmee jaarlijks ruim 5.000 mensen in Rotterdam en omgeving en werkt vanuit 25 locaties verspreid over heel Rotterdam.

Krachtgericht werken
Het CVD kiest voor krachtgericht werken. Krachtgericht werken betekent dat jouw eigen kracht en keuzes als vertrekpunt worden genomen in jouw begeleiding. Samen met je begeleider ga je op zoek naar hulpbronnen. Hierdoor geef jij je leven weer invulling op een manier die bij jou past.

Aanmelding
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het CVD is altijd een Wmo indicatie (die in Rotterdam Wmo arrangement heet) nodig. Deze indicatie kan afkomstig zijn van het Centraal Onthaal loket voor volwassenen en gezinnen, het Jongerenloket, de Vraagwijzer of het wijkteam. Bij elke verwijzer kan jij zelf je voorkeur aangeven voor begeleiding door het CVD.

Huisregels en afspraken
Om iedereen zo goed als mogelijk te kunnen helpen zijn er goede afspraken nodig. Het CVD heeft daarom een paar algemene huisregels binnen alle locaties. Deze huisregels kun je op elke locatie bekijken.

Verwerking persoonsgegevens
Op het moment dat jij gebruik maakt van de diensten van het CVD, legt het CVD een dossier aan. In dit dossier staan jouw persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens worden beschermd doordat wij ons houden aan de wettelijke voorschriften hierover. Welke gegevens er worden geregistreerd en wie deze kan inzien is geregeld in het Reglement Verwerking Persoonsgegevens. Dit reglement ligt ter inzage op elke CVD locatie.

Privacyrechten
De privacyrechten van jou als cliënt komen voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien. Als je vindt dat er gegevens in het dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kan je bij jouw begeleider een schriftelijk verzoek zoek om de gegevens aan te passen of te laten verwijderen. Het verzoekformulier privacyrechten kun je hier downloaden.

Je begeleider of zijn/haar leidinggevende laten je dan binnen vier weken nadat je het formulier hebt ingediend, weten of de gegevens kunnen worden aangepast. Als jullie het samen niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt van beide partijen de visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Meldcode in SISA
Het CVD hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en neemt deel aan het Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (afgekort SISA). SISA heeft een signaleringssysteem ontwikkeld dat risicojeugd in beeld brengt.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening