ANBI

Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De vereiste gegevens zijn op deze pagina en op het Formulier ANBI CVD 2021 op een rij gezet.

Naam en (contact)gegevens

De officiële naam van het CVD is Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening. Ons RSIN nummer is 002771391.
Het bezoekadres van ons hoofdkantoor is Westblaak 96, ingang B, 3012 KM Rotterdam. Post kan gestuurd worden naar Postbus 208, 3000AE  Rotterdam.
Ons algemene telefoonnummer is 010 2438100 en het emailadres . Overige gegevens van het CVD zijn hier te vinden.

Doelstelling CVD

Het CVD biedt daadwerkelijke hulp en ondersteuning aan burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen met als doel een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat men zich in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. Meer informatie, onder meer over de visie en de kernwaarden van het CVD is hier te vinden. De strategische koers van het CVD (vastgesteld in 2021) kan hier worden gevonden.

De Raad van Toezicht (RvT)

Het CVD kent een RvT model. De RvT bestaat uit vijf leden:

dhr. mr L.J.S. Wever – voorzitter
mw. C. Doesburg RA – vice voorzitter
dhr. drs. P.J. Kadee – lid
dhr. drs. G.B. van der Vlies – lid
mw. C. Frentz – lid

Beloningsbeleid

Het CVD kent een eenhoofdig bestuur en directie. Voor het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder en alle overige medewerkers van het CVD is de cao Sociaal werk van toepassing. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding (incl. vacatiegeld). De onkostenvergoeding bedraagt 4% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder; voor de voorzitter is deze vastgesteld op 6%.

Jaarverantwoording

Het CVD publiceert jaarlijks op uiterlijk 1 april een inhoudelijke- en financiële verantwoording van de in het voorgaande jaar uitgeoefende activiteiten. De jaarverantwoording van de afgelopen jaren is hier te vinden.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening