ANBI

Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI regeling is ingegaan in 2008 en vereist dat er een aantal gegevens wordt gepubliceerd op de internetsite van het CVD. Die gegevens zijn hieronder op de rij gezet.

Naam en (contact)gegevens

De officiële naam van het CVD is Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening. Ons RSIN nummer is 002771391.
Het bezoekadres van ons hoofdkantoor is Westblaak 96, ingang B, 3012 KM Rotterdam. Post kan gestuurd worden naar Postbus 208, 3000AE  Rotterdam.
Ons algemene telefoonnummer is 010 2438100 en het emailadres info@cvd.nl. Overige gegevens van het CVD zijn hier te vinden.

Doelstelling CVD

Het CVD biedt daadwerkelijke hulp en ondersteuning aan burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen met als doel een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat men zich in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. Meer informatie, onder meer over de visie en de kernwaarden van het CVD is hier te vinden. En het (in 2016 geactualiseerde) Strategische MeerJarenPlan (SMJP) van het CVD kan hier worden gevonden.

De Raad van Toezicht (RvT)

Het CVD kent een RvT model. De RvT bestaat uit vijf leden:

dhr. drs. R.G. Beek MPA voorzitter
dhr. mr L.J.S. Wever vice voorzitter
dhr. drs. P.J. Kadee lid
mw.drs. M.J. Kempff MBA lid
mw.ir. M. de Bruyn lid

Beloningsbeleid

Het CVD kent een eenhoofdig bestuur en een tweehoofdige directie. Voor het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de beide directieleden cq. de bestuurder en alle overige medewerkers van het CVD is de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding (incl. vacatiegeld). De onkostenvergoeding bedraagt 4% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder; voor de voorzitter is deze vastgesteld op 6%.

Jaarverantwoording

Het CVD publiceert jaarlijks op uiterlijk 1 april een inhoudelijke- en financiële verantwoording van de in het voorgaande jaar uitgeoefende activiteiten. De jaarverantwoording van de afgelopen jaren is hier te vinden.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening