Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Cliëntinformatie

Wat is het Centrum Voor Dienstverlening?

Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam. Het CVD biedt professionele hulp en ondersteuning aan mensen in de verbetering van hun woon-, werk- en leefomgeving. Dat doen wij met een breed scala aan diensten en producten, vaak in samenwerking met andere organisaties als woningcorporaties en scholen.

Uw vraag is ons uitgangspunt

Wat het CVD voor u kan doen, is afhankelijk van de (hulp)vraag. Uw vraag is altijd ons uitgangspunt. Wij sluiten onze dienstverlening daar zoveel mogelijk op aan. Uniek daarbij is het brede scala aan activiteiten en diensten dat wij in huis hebben. Daardoor kunnen wij u op maat advies, hulp en ondersteuning bieden. Mochten wij u niet kunnen helpen, dan verwijzen wij u door naar een andere, gespecialiseerde instantie.

De krachtgerichte methodiek

Het CVD heeft gekozen voor het krachtgericht werken met de cliënten van de Maatschappelijke Opvang en Wonen. Krachtgericht werken betekent dat de eigen kracht en de keuzes van de cliënt als vertrekpunt van de begeleiding wordt genomen en dat de cliënt samen met de begeleider op zoek gaat naar hulpbronnen die hem in staat stellen een waardevol, zingevend leven te leiden.
Binnen het CVD zijn er drie verschillende vormen van krachtgericht werken, allemaal volgens dezelfde principes:

Informatie over de krachtgerichte methodiek voor volwassenen: Herstelwerk
Informatie over de krachtgerichte methodiek voor jongeren: Houvast
Informatie over de krachtgerichte methodiek voor gezinnen: Krachtwerk

Aanmelding

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden bij het CVD: per telefoon, per mail, maar ook door bij ons binnen te lopen. Na aanmelding kunnen mensen vaak snel bij ons terecht voor hulp of ondersteuning. Wilt u meer weten over onze dienstverlening of vraagt u zich af of wij u kunnen helpen? Dan kunt u uitgebreide informatie vinden op deze website, inclusief de contactgegevens. Wij helpen u graag verder.

Afspraken

Om u goed te kunnen helpen zullen we met elkaar afspraken maken over de momenten dat we elkaar spreken. Het kan natuurlijk voorkomen dat u onverwachts toch niet op een afspraak kunt komen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw hulpverlener of contactpersoon.

Als u herhaaldelijk zonder bericht wegblijft van een afspraak, kan de hulp of ondersteuning worden stopgezet. We gaan er dan van uit dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten.U wordt hier altijd telefonisch -of als dat niet lukt: schriftelijk- van op de hoogte gebracht. U kunt zich later altijd opnieuw bij ons aanmelden.

Huisregels

Het CVD hanteert een aantal algemene huisregels binnen alle locaties en voorzieningen. De belangrijkste vindt u hieronder:

- Het is in de wachtruimte en de spreekkamers niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken.
- Er wordt van u verwacht dat u zich respectvol gedraagt jegens de CVD medewerkers.
- Verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd.
- Tijdens het gesprek met uw hulpverlener wordt u verzocht om uw mobiele telefoon uit te zetten. Als dit om dringende redenen niet mogelijk is wordt u gevraagd dit aan het begin van het gesprek te melden.

In de woonvoorzieningen gelden aparte huisregels. Bij aanvang van uw verblijf wordt u daarover geïnformeerd door uw hulpverlener.

Persoonsgegevens

Wanneer iemand gebruik maakt van onze dienstverlening legt het CVD een dossier aan. In dit dossier staan uw persoonsgegevens en eventueel ook andere vertrouwelijke gegevens. Uw gegevens worden beschermd doordat wij ons houden aan de wettelijke voorschriften hierover. Het CVD hanteert deze regels zorgvuldig. Welke gegevens er geregistreerd worden en wie deze kan inzien is geregeld in het reglement Verwerking Persoonsgegevens. Dit reglement ligt ter inzage op elke CVD locatie en kunt u hier downloaden.

Inzagerecht

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Als u vindt dat gegevens in uw dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kunt u bij uw hulpverlener schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar. De hulpverlener of zijn/haar leidinggevende laat u binnen vier weken nadat u het formulier hebt ingediend weten of de gegevens kunnen worden aangepast en geeft ook aan waarom wel of niet. Als u en uw hulpverlener het samen niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt naast de visie van de hulpverlener ook uw visie op de gegevens in het dossier opgenomen. Er kan een vergoeding worden gevraagd van maximaal €4,50.

Meldcode in SISA

Het CVD hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en neemt deel aan het Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (afgekort SISA).<br />
SISA heeft een signaleringssysteem ontwikkeld dat risicojeugd in beeld brengt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw hulpverlener of contactpersoon.

Registratiesysteem E-vita

De gegevens van cliënten die binnen een opvangvoorziening in Rotterdam verblijven worden opgeslagen in de databank E-vita. Deze databank wordt beheerd door de GGD in Rotterdam. De bescherming van deze gegevens wordt onder andere geregeld door de wet op de privacy.

CVD Cliëntenraad

Het CVD heeft een Cliëntenraad. Deze raad komt op voor de gezamenlijke belangen van onze cliënten. De Cliëntenraad toetst de dienstverlening van het CVD en overlegt met de bestuurder over zaken die cliënten bezighouden en behartigt de belangen van de cliënten in het algemeen.
De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. Daarnaast geeft zij periodiek het blad ‘Streettimes’ uit dat verspreid wordt onder onze cliënten. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten van onze cliënten. Daar zijn andere mogelijkheden voor, bijvoorbeeld de klachtenprocedure. Informatie daarover kunt u vinden onder 'Organisatie --> Cliëntinformatie'.
De Cliëntenraad bestaat uit ongeveer 15 leden die wekelijks vergaderen. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van het CVD of hiervan de laatste twee jaar gebruik heeft gemaakt kan lid worden van de Cliëntenraad. Als er plaats is voor een lid loopt iemand eerst een tijdje mee. Zo kan diegene erachter komen of het werk van de raad voldoende aanspreekt.
De Cliëntenraad is altijd op zoek naar versterking. Heeft u belangstelling of heeft u ideeën en wensen die u graag aan de Cliëntenraad wilt voorleggen? Neem dan contact op met de Cliëntenraad of stop uw idee of wens in een van de ideeënbussen op de locaties van het CVD.
Peer-to-Peer
Speciaal voor cliënten binnen het CVD heeft de Cliëntenraad een methodiek ontwikkeld die het cliënten makkelijker maakt om vrijwilligers- of betaald werk te vinden. Dit traject is opgebouwd volgens het train de trainer principe.
Meer informatie over het Peer-to-peer traject kunt u bekijken in onze folder.

Cliëntvertrouwenspersoon

Het CVD heeft de kwaliteit van zorg en diensten hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt van het CVD vragen of klachten heeft, of dat u vindt dat u als cliënt niet goed behandeld wordt. De cliëntvertrouwenspersoon, welke niet werkzaam is bij het CVD maar bij het Leger des Heils, ondersteunt cliënten in de instelling om voor zichzelf op te komen.
Klik hier voor meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon.

Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft over de begeleiding of over de diensten van het CVD, probeer u deze klacht dan eerst te bespreken met diegene die u begeleidt en/of met diens leidinggevende. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot onze onafhankelijke klachtencommissie. Hoe dat gaat, kunt u lezen in onze folder: ‘Klachtenbehandeling’. Deze folder wordt bij het eerste gesprek uitgereikt. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar opvragen bij uw hulpverlener of contactpersoon.

Folder Klachtenbehandeling
Klachtenkaart

CVD Klachtenreglement

Kwaliteitskeurmerk HKZ

Het CVD is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. Dit certificaat geeft aan dat het CVD continu werkt aan de verbetering van de te leveren dienstverlening. Om het HKZ-certificaat te behouden vinden regelmatig controles plaats door een externe, onafhankelijke organisatie. Hierdoor kan de cliënt met vertrouwen gebruik maken van het CVD dienstenaanbod.